[Us] Изнасяне на техника от Лабов сетъп извън Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Oct 29 12:42:57 EET 2019


Чакам официално решение на УС.

On Tue, 29 Oct 2019 12:29:27 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> Доколкото разбрах от Иво, за Опънфест ще се ползват АП-тата от Инит
> Лаб, като за времето през което се ползват, ще се поставят и настроят
> алтернативни.
> 
> Тъй като не е искано официално разрешение от УС, самото изнасяне и
> свалянето на текущите от сетъпа противоречи с решението на УС от
> 23.04.2019 г.
> 
> ...
> *- Оборудване, собственост на лаба или от сетъпи, се изнася след
> разрешение на УС.*
> ...
> 
> Доколкото разбирам, Васил се занимава с тази работа в момента, и му
> отправям официално предупреждение за неспазване на решенията на УС.
> 
> Ако някой смята че не съм прав или пиша това защото имам някакви
> пристрастия, нека да се аргументира.
> 
> Поздрави,
> Венци

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20191029/27838f1e/attachment.sig>


More information about the Us mailing list