[Us] инфраструктурни мисли

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Sep 7 19:37:28 EEST 2019


On Sat, 7 Sep 2019 19:27:03 +0300
Tocho Tochev <tocho at tochev.net> wrote:

> On 07/09/2019 12.57, Vasil Kolev wrote:
> > За пренасянето на зоната knot-а ли ще остане, или ще се сложи bind
> > вместо него? аз нямам някакъв особено опит с knot-а по принцип, не
> > знам за вас.  
> 
> bind, другите от УС (Владо не съм го питал) не сме работили с knot,
> но сме работили с bind (аз, Венци и Иво).
> 

Добре, някой има ли желание да го рине (така и така ще е полезен
experience) или да го броя от задачите като местим с Иво domain-а?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190907/2f2f8ef2/attachment.sig>


More information about the Us mailing list