[Us] дарение

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 17 13:08:13 EET 2020


(много се забавих с тоя mail, sry)

Понеже сте намерили хубнаво приложение на оня aerohive като print
server, го дарявам официално на лаба. Също така очаквам тия дни едни qr
code/barcode reader-и, и единия ще го подаря на лаба.
(reader-ите са щото планирам да допиша fosdem-ската инвентарна система
и някакви неща от нея да ползваме за openfest)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20200217/59f00314/attachment.sig>


More information about the Us mailing list