[Us] init Lab | проект на Правилник

www.Advocati.org advocati at gmx.com
Sun Jun 13 21:16:22 EEST 2021


Прикачам проект на Правилник на init Lab – със запазени принципните ви концепции, но структуриран и подреден. Някои неща са прецизирани като понятия, за да е по-лесно да се тълкува от юридическа гледна точка.

-------------------------------------

ПРАВИЛНИК
на init Lab

Общи положения

Чл. 1. (1) Този Правилник урежда условията и реда за ползване на init Lab.
(2) По въпроси, които не са уредени изрично в този Правилник, Съветът на init Lab може да взема решения в съответствие с относимото българско и европейско законодателство.
(3) В случай на противоречия между този Правилник и решенията на Съвета на init Lab от една страна и относимото българско и европейско законодателство от друга страна, с предимство се прилагат повелителните норми на закона.

Чл. 2. (1) Този Правилник може да бъде изменян и допълван от органите на Сдружението и влиза в сила 1 месец след обявяване на промените. Официална актуална версия на Правилника е достъпна от този адрес:
http://initlab.org/правилник/
(2) Последните изменения и допълнения в този Правилник са от 28.06.2021 г.

Чл. 3. (1) Инициативата init Lab включва създаването, поддържането, развиването и ползването на хакерспейс пространство в гр. София.
(2) Инициативата init Lab се осъществява от Сдружение „ИНИТ ЛАБ“ с ЕИК-176293464 и адр. в гр. София 1463, ул. Цар Асен №64А, ет. 3, представлявано от председателя Владимир Василев, с когото можете да се свържете на място или на електронен адрес us at initlab.org

Чл. 4. (1) Всеки посетител на init Lab е длъжен да спазва този Правилник.
(2) Посетител е всяко лице, което се намира в пространството на init Lab, независимо дали членува в него.

Членство

Чл. 5. (1) Член на init Lab е всеки посетител, който е заплатил членска такса за съответния месец.
(2) Минималният членски внос за един месец е 30 лв. Ученици до завършване на средното си образование могат да заплащат намален членски внос от 10 лв. месечно.
(3) Всеки член на init Lab се подписва в Членската книга на init Lab, с което декларира, че познава, разбира и се задължава да спазва този Правилник.

Чл. 6. (1) Всеки нов член на init Lab се задължава да донесе собствена чаена чаша, която да го представлява в негово отсъствие.
(2) Всеки член на init Lab се задължава седмицата преди края на месеца да заплати членската си такса за следващия месец; или да предупреди, че оттегля членството си за този месец.
(3) При неплащане на членския внос до края на месеца членството се прекратява до следващо плащане.

Чл. 7. Всеки член на init Lab се добавя служебно в пощенския списък на членовете и се облъчва с важните случки около init Lab.

Чл. 8. (1) С решение на Съвета на init Lab, членове на init Lab могат да бъдат одобрявани да разполагат с ключове за достъп до помещенията на init Lab.
(2) Всеки член на init Lab, който разполага с ключ за достъп до помещенията на init Lab, е длъжен да плаща членската си такса до края на първата седмица от началото на месеца; или да върне ключа за достъп в същия срок.
(3) При неизпълнение на задължението по предходната алинея в срок, съответният член на init Lab, който разполага с ключ за достъп до помещенията на init Lab, се задължава да плати членската си такса за месеца и да върне ключа за достъп, ако не е дал предварително предупреждение за закъснението.

Чл. 9. Всеки член на init Lab, който разполага с ключ за достъп до помещенията на init Lab, е длъжен да се регистрира във fauna.initlab.org за отразяване на присъствието му, когато е в помещенията на init Lab.

Чл. 10. (1) С решение на Съвета на init Lab, достъпът до помещенията на init Lab може да бъде забранен на проблемен посетител.
(2) С решение на Съвета на init Lab, ключонете за достъп до помещенията на init Lab могат да бъдат отнемани / анулирани.

Хигиена

Чл. 11. Всеки посетител в помещенията на init Lab е длъжен да оставя помещенията в състоянието, в което ги е заварил или по-добро.

Чл. 12. (1) Пушенето в помещенията на init Lab е забранено.
(2) Внасянето и/ли употребата на наркотични / упояващи вещества в помещенията на init Lab е забранено.
(3) Нарушаването на забраната по предходната алинея влече последиците на чл. 10.

Чл. 13. В работните помещения на init Lab се слуша музика без слушалки, само ако с това не се пречи на никого. Звуковото замърсяване е смъртен враг на Лабовата селищна система!

Чл. 14. Ненадписана храна в хладилника, отсъстваща от ценоразписа на бюфета, може да се консумира свободно, а в петък вечер се изхвърля.

Ресурси

Чл. 14. (1) Ресурсите на init Lab включват тези предмети, които са оставени за постоянна употреба в помещенията на init Lab, без да имат изрично указан собственик.
(2) Ресурсите на init Lab се ползват от всички посетители на init Lab, като членовете са с приоритет.

Чл. 15. (1) Всяка операция с финансови средства на init Lab е прозрачна за членовете на init Lab и за обществото.
(2) Всички отчети на init Lab се публикуват на http://initlab.org/about/reports/

Чл. 16. (1) Всички разходи за init Lab, одобрени от Съвета на init Lab, се покриват от финансовите средства на init Lab, с които разполага текущо; или които придобива на по-късен етап.
(2) Отговорност за набиране, разходване и отчитане финансовите средства на init Lab се носи от Сдружение „ИНИТ ЛАБ“, чиито органи имат право на вето върху решенията, взети от Съвета на init Lab.

Управление

Чл. 17. (1) Петима от членовете на Сдружение „ИНИТ ЛАБ“, избрани от Общото събрание на Сдружение „ИНИТ ЛАБ“, сформират Съвет на init Lab.
(2) Съветът на init Lab отговаря за отчитането на приходите и разходите на init Lab.
(3) Съветът на init Lab взема окончателните решения в случай на спор между членове на init Lab.
(4) Съветът на init Lab взема всички решения във връзка с управлението на init Lab, в съответствие с решенията на органите на Сдружение „ИНИТ ЛАБ“.

Чл. 18. Председателят на Сдружение „ИНИТ ЛАБ“ представлява init Lab в отношенията му с наемодателя на помещенията на init Lab и доставчици на електричество, вода, internet-свързаност и други.

Чл. 19. Всеки член на init Lab отговаря за осигуряване и подобряване условията за работа и сигурността на физическото пространство, поправянето на възникнали повреди в оборудването или обзавеждането в помещенията на init Lab.

Чл. 20. (1) Съветът на init Lab взема своите решения при поне 2 гласа „За“ при липса на гласове „Против“.
(2) Решенията на Съвета на init Lab е валидно при гласували поне трима от неговите членове.
(3) Всички решения на Съвета на init Lab се публикуват в официалния сайт на init Lab.

-------------------------------------___ www.Advocati.org __________________
ius est ars boni et aequiMore information about the Us mailing list