[Us] init Lab | проект на Правилник

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Jun 15 11:51:05 EEST 2021


Здрасти, Адриане,

Благодаря ти за преработването на правилника и за това, че си запазил
закачливите нотки в него :)

Ще организираме УС, на който да обсъдим дали да не добавим някакви
"функционални" корекции или ще го оставим в този му вид, за да го гласуваме
след това и на общо събрание за публикуването му в сайта.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
https://initlab.org <http://initlab.org/>


On Sun, Jun 13, 2021 at 9:16 PM www.Advocati.org <advocati at gmx.com> wrote:

> Прикачам проект на Правилник на init Lab – със запазени принципните ви
> концепции, но структуриран и подреден. Някои неща са прецизирани като
> понятия, за да е по-лесно да се тълкува от юридическа гледна точка.
>
> -------------------------------------
>
> ПРАВИЛНИК
> на init Lab
>
> Общи положения
>
> Чл. 1. (1) Този Правилник урежда условията и реда за ползване на init Lab.
> (2) По въпроси, които не са уредени изрично в този Правилник, Съветът на
> init Lab може да взема решения в съответствие с относимото българско и
> европейско законодателство.
> (3) В случай на противоречия между този Правилник и решенията на Съвета на
> init Lab от една страна и относимото българско и европейско законодателство
> от друга страна, с предимство се прилагат повелителните норми на закона.
>
> Чл. 2. (1) Този Правилник може да бъде изменян и допълван от органите на
> Сдружението и влиза в сила 1 месец след обявяване на промените. Официална
> актуална версия на Правилника е достъпна от този адрес:
> http://initlab.org/правилник/
> (2) Последните изменения и допълнения в този Правилник са от 28.06.2021 г.
>
> Чл. 3. (1) Инициативата init Lab включва създаването, поддържането,
> развиването и ползването на хакерспейс пространство в гр. София.
> (2) Инициативата init Lab се осъществява от Сдружение „ИНИТ ЛАБ“ с
> ЕИК-176293464 и адр. в гр. София 1463, ул. Цар Асен №64А, ет. 3,
> представлявано от председателя Владимир Василев, с когото можете да се
> свържете на място или на електронен адрес us at initlab.org
>
> Чл. 4. (1) Всеки посетител на init Lab е длъжен да спазва този Правилник.
> (2) Посетител е всяко лице, което се намира в пространството на init Lab,
> независимо дали членува в него.
>
> Членство
>
> Чл. 5. (1) Член на init Lab е всеки посетител, който е заплатил членска
> такса за съответния месец.
> (2) Минималният членски внос за един месец е 30 лв. Ученици до завършване
> на средното си образование могат да заплащат намален членски внос от 10 лв.
> месечно.
> (3) Всеки член на init Lab се подписва в Членската книга на init Lab, с
> което декларира, че познава, разбира и се задължава да спазва този
> Правилник.
>
> Чл. 6. (1) Всеки нов член на init Lab се задължава да донесе собствена
> чаена чаша, която да го представлява в негово отсъствие.
> (2) Всеки член на init Lab се задължава седмицата преди края на месеца да
> заплати членската си такса за следващия месец; или да предупреди, че
> оттегля членството си за този месец.
> (3) При неплащане на членския внос до края на месеца членството се
> прекратява до следващо плащане.
>
> Чл. 7. Всеки член на init Lab се добавя служебно в пощенския списък на
> членовете и се облъчва с важните случки около init Lab.
>
> Чл. 8. (1) С решение на Съвета на init Lab, членове на init Lab могат да
> бъдат одобрявани да разполагат с ключове за достъп до помещенията на init
> Lab.
> (2) Всеки член на init Lab, който разполага с ключ за достъп до
> помещенията на init Lab, е длъжен да плаща членската си такса до края на
> първата седмица от началото на месеца; или да върне ключа за достъп в същия
> срок.
> (3) При неизпълнение на задължението по предходната алинея в срок,
> съответният член на init Lab, който разполага с ключ за достъп до
> помещенията на init Lab, се задължава да плати членската си такса за месеца
> и да върне ключа за достъп, ако не е дал предварително предупреждение за
> закъснението.
>
> Чл. 9. Всеки член на init Lab, който разполага с ключ за достъп до
> помещенията на init Lab, е длъжен да се регистрира във fauna.initlab.org
> за отразяване на присъствието му, когато е в помещенията на init Lab.
>
> Чл. 10. (1) С решение на Съвета на init Lab, достъпът до помещенията на
> init Lab може да бъде забранен на проблемен посетител.
> (2) С решение на Съвета на init Lab, ключонете за достъп до помещенията на
> init Lab могат да бъдат отнемани / анулирани.
>
> Хигиена
>
> Чл. 11. Всеки посетител в помещенията на init Lab е длъжен да оставя
> помещенията в състоянието, в което ги е заварил или по-добро.
>
> Чл. 12. (1) Пушенето в помещенията на init Lab е забранено.
> (2) Внасянето и/ли употребата на наркотични / упояващи вещества в
> помещенията на init Lab е забранено.
> (3) Нарушаването на забраната по предходната алинея влече последиците на
> чл. 10.
>
> Чл. 13. В работните помещения на init Lab се слуша музика без слушалки,
> само ако с това не се пречи на никого. Звуковото замърсяване е смъртен враг
> на Лабовата селищна система!
>
> Чл. 14. Ненадписана храна в хладилника, отсъстваща от ценоразписа на
> бюфета, може да се консумира свободно, а в петък вечер се изхвърля.
>
> Ресурси
>
> Чл. 14. (1) Ресурсите на init Lab включват тези предмети, които са
> оставени за постоянна употреба в помещенията на init Lab, без да имат
> изрично указан собственик.
> (2) Ресурсите на init Lab се ползват от всички посетители на init Lab,
> като членовете са с приоритет.
>
> Чл. 15. (1) Всяка операция с финансови средства на init Lab е прозрачна за
> членовете на init Lab и за обществото.
> (2) Всички отчети на init Lab се публикуват на
> http://initlab.org/about/reports/
>
> Чл. 16. (1) Всички разходи за init Lab, одобрени от Съвета на init Lab, се
> покриват от финансовите средства на init Lab, с които разполага текущо; или
> които придобива на по-късен етап.
> (2) Отговорност за набиране, разходване и отчитане финансовите средства на
> init Lab се носи от Сдружение „ИНИТ ЛАБ“, чиито органи имат право на вето
> върху решенията, взети от Съвета на init Lab.
>
> Управление
>
> Чл. 17. (1) Петима от членовете на Сдружение „ИНИТ ЛАБ“, избрани от Общото
> събрание на Сдружение „ИНИТ ЛАБ“, сформират Съвет на init Lab.
> (2) Съветът на init Lab отговаря за отчитането на приходите и разходите на
> init Lab.
> (3) Съветът на init Lab взема окончателните решения в случай на спор между
> членове на init Lab.
> (4) Съветът на init Lab взема всички решения във връзка с управлението на
> init Lab, в съответствие с решенията на органите на Сдружение „ИНИТ ЛАБ“.
>
> Чл. 18. Председателят на Сдружение „ИНИТ ЛАБ“ представлява init Lab в
> отношенията му с наемодателя на помещенията на init Lab и доставчици на
> електричество, вода, internet-свързаност и други.
>
> Чл. 19. Всеки член на init Lab отговаря за осигуряване и подобряване
> условията за работа и сигурността на физическото пространство, поправянето
> на възникнали повреди в оборудването или обзавеждането в помещенията на
> init Lab.
>
> Чл. 20. (1) Съветът на init Lab взема своите решения при поне 2 гласа „За“
> при липса на гласове „Против“.
> (2) Решенията на Съвета на init Lab е валидно при гласували поне трима от
> неговите членове.
> (3) Всички решения на Съвета на init Lab се публикуват в официалния сайт
> на init Lab.
>
> -------------------------------------
>
>
>
> ___ www.Advocati.org __________________
> ius est ars boni et aequi
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210615/eaa359f7/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list