[Sa] ns records

b2 b2 at playtime.bg
Sun Feb 19 09:38:35 EET 2012


Добрютрю колеги , 
искам да попитам ще имаме ли DNS записи за виртуалките в нейм сървъра
(примерно u8.phyllis.ludost.net или още по-гот каквито участниците си
изберат ?)или ще си караме на адресите ? може би е малко рано за въпроса
ми , но да си питам :)

Мерси предварително, лек и ползотворен ден!

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/83feb636/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: face-smile.png
Type: image/png
Size: 873 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/83feb636/attachment.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/83feb636/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list