[Dict] Официален формат за време

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Wed Dec 16 19:17:57 EET 2015


On Wed, Dec 16, 2015 at 06:49:22PM +0200, Sah War wrote:
> 
> Притежавам печатни книги, излезли от печат преди 30 и повече години. В
> почти всички се използва вариантът с двоеточията.

Това наистина ли е така?  Наистина ме интересува.  Ще се изненадам, ако 
двоеточие се е използвало преди появата на електронните часовници.

Със сигурност не си прав, че вариантите (,.) в речника са включени 
поради лично желание да се прокарат нечии предпочитания към езика.  
Тъкмо обратното!  Включили са всички варианти (:,.) поради следната 
причина: забелязали са, че се използват всеки един от тях и са решили да 
позволят официално всеки един от тези варианти, за да видят накъде ще се 
стабилизира езиковата практика без да я манипулират с административни 
правила.  Между другото чували са за Уникод. :)

Антон ЗиновиевMore information about the Dict mailing list