[Dict] Официален формат за време

Дамян Иванов dam+dict at ktnx.net
Thu Dec 17 11:37:31 EET 2015


-=| Anton Zinoviev, 16.12.2015 17:33:09 +0200 |=-
> On Wed, Dec 16, 2015 at 02:32:46PM +0000, Дамян Иванов wrote:
> > 
> > В отговора ме питат мога ли да се позова на официален източник за 
> > правилния формат. Някои знае ли такъв официален източник?
> 
> Няма грешка в локала.  Цитирам правило 96 точка 2, което мисля, че беше 
> единственото правило по времето, когато се правеше локалът:
> 
> 96. Като знак с непунктуационна функция запетаята се използва в следните 
> случаи:
> 
> (2) За отделяне на часовете от минутите и на минутите от секундите.
> 
> 10,15 ч.
> 16,20,35 ч.
> 
> По-късно се появи и ново правило, според което може да се използва не 
> само запетая, но и двоеточие:
> 
> 99. Като знак с непунктуационна функция двоеточието се използва в 
> следните случаи:
> 
> (2) За означаване на време.
> 
> 10:15 ч., 15:07:00
> 
> А в най-новата версия гледам, са позволили да се използва и точка 
> (правило 109 точка 2), но аз лично предлагам да се въздържаме от подобни 
> „авангардизми“ и да се придържаме към традиционното.
> 
> Ако искаш да смениш запетаята на двоеточие, може да се позовеш на 
> правописните правила (които са задължителни според някакво старо 
> постановление на министерския съвет), публикувани в „Официален 
> правописен речник на българския език“, издаден от „Просвета – София“ 
> АД през 2012 г.

Значи „официалните“ правила допускат използването на запетая, 
двоеточие и точка.

Въпросът ми е кой от трите знака трябва според вас да се използва 
в локала?

За мен това е двоеточието. Запетая съм виждал единствено в прозорците 
за разговор на empathy при използване на тема, която изписва часа на 
репликите, но там идва от локала (и ужасно ме дразни и затова тръгнах 
да докладвам за грешка).

Питам, защото при предишни дискусии за промяна на локала 
(https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=11484) се изисква 
някакъв консенсус по въпроса, та ще се радвам на мнения дори ако 
отговорът ви се струва очевиден :)


More information about the Dict mailing list