[Dict] Превод на "file descriptor"

Nick nick at angelows.eu
Thu Jun 30 14:19:16 EEST 2016


On 30/06/16 13:14, Borislav Mitev wrote:

> Честно да си кажа, аз бих го оставил „дескриптор“.  „Описател“ може да остане неразбрано, но „идентификатор“ е доста по-тромаво, звучи също толкова чуждо и не е толкова еднозначно.

А „описание“?

„Грешно описание на файл“
„Файловото описание не е сокет“

> On 30.6.2016 08:10:50 Ivaylo Valkov wrote:

>> В 07:26 +0300 на 30.06.2016 (чт), Стоян Димитров написа:
>>> Има ли термин на български?

>>> Контекст:
>>>       * Bad file descriptor
>>>       * File descriptor not a socket

>> Не съм сигурен дали съм го срещал. Обикновено е някакъв идентификатор
>> (цяло число), който операционната система ползва  при отворения файл. В
>> този ред на мисли – идентификатор на файл?

>> Грешен идентификатор на/за файла.
>> Файловият идентификатор не е сокет. 

-- 
the lunatics are in my head
---------------------------
Nick Angelow

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20160630/87b5c300/attachment.sig>


More information about the Dict mailing list