[Us] Съд

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Dec 9 13:45:12 EET 2016


Сложих ги в issue #1 директно в описанието.

On Fri, 9 Dec 2016 13:31:47 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Другата седмица ще се разходя, иначе ако си писал, най-добре е да е
> било в github.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2016-12-09 9:17 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> 
> > Излязло ни е решението, Владо, разходи се да го вземеш :)
> >
> > Бях ли писал къде още има да се ходи по принцип?
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161209/a3ed1b8d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list