[Us] Новогодишен подкаст

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Dec 21 10:36:36 EET 2017


Идеята ми беше да го направим в четвъртък, по време на LAN партито
(около 7), така можем да имаме и малко фон.

On Thu, 21 Dec 2017 01:08:30 +0200
Ivaylo Markov <ivo at lz1irq.net> wrote:

> Привет,
> 
> Днес Васил даде идеята да направим един новогодишен подкаст, в който
> да разкажем какво сме свършили тази година и какво предстои да се
> случва с Лаба. Мислим да го запишем четвъртък или най-късно петък
> вечер и приемаме мнения и включвания по въпроса.
> 
> Поздрави,
> Иво

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171221/f2cd59bf/attachment.sig>


More information about the Us mailing list