[Us] Достъп до AP

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 8 23:00:00 EET 2017


On Wed, 8 Feb 2017 22:23:33 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> Може ли да ми дадете достъп до AP-то в Рубито, за да си закача към
> него на USB устройство, което да праща команди към климатика в
> помещението? Сорс кода на приложението се намира тук:
> https://github.com/user890104/hidapi/blob/own-changes/ir_tx_cli/ir_tx_cli.c
> 

А то как точно ще се достъпва, това изглежда като просто нещо command
line, което нещо друго го вика. Ще се връзва ли някоя система до него,
ще може да се вика на ръка от двама човека, или?

(по темата за random неща по AP-тата оставям да каже Петко, щото той е
поел да се грижи за тях)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170208/e180090e/attachment.sig>


More information about the Us mailing list