[Us] Виртуална среща на УС

Mario Mishev mario at ludost.net
Mon Jan 9 23:12:41 EET 2017


Здравейте на всички,

Поради туй че отдавна не сме си правили среща на УС и поради ужасното
време, който иска е добре дошъл на виртуална среща чрез Mumble
(https://wiki.mumble.info/wiki/Main_Page).

Имаме си doodle в който е добре да се запишете:
http://doodle.com/poll/2e4dvsw37p4pxrz2

Настройки за Mumble -
Server: marla.ludost.net
Port: default (64738)
Username: по ваш избор

Дневния ред на УС ще е приблизително следния:

1. Студа в лаба, пребиваването там и организирането на event-и

2. GitHub issues

3. Разни


Поздрави в големия студ,

Марио

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170109/6bc70b55/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list