[Us] Виртуална среща на УС

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Jan 10 15:52:42 EET 2017


Според doodle, вариантът целия УС да се събере е на 20ти. Друг вариант
е ако Петко може в неделя следобед или Владо в неделя вечерта, има ли
някакъв шанс да ви се промени разписанието, или да пиша 20ти?

On Mon, 9 Jan 2017 23:12:41 +0200
Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> Здравейте на всички,
> 
> Поради туй че отдавна не сме си правили среща на УС и поради ужасното
> време, който иска е добре дошъл на виртуална среща чрез Mumble
> (https://wiki.mumble.info/wiki/Main_Page).
> 
> Имаме си doodle в който е добре да се запишете:
> http://doodle.com/poll/2e4dvsw37p4pxrz2
> 
> Настройки за Mumble -
> Server: marla.ludost.net
> Port: default (64738)
> Username: по ваш избор
> 
> Дневния ред на УС ще е приблизително следния:
> 
> 1. Студа в лаба, пребиваването там и организирането на event-и
> 
> 2. GitHub issues
> 
> 3. Разни
> 
> 
> Поздрави в големия студ,
> 
> Марио
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170110/e5cfb3cb/attachment.sig>


More information about the Us mailing list