[Us] Снимане на лаба с flir камера

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jan 11 21:39:56 EET 2017


https://pinkiepie.initlab.org/Stuff/flir_20170111T183035.mp4

Марио го записа днес, с един flir one. В общи линии съседите отдолу ни
топлят (подът е най-топъл), и понеже не сме топлили скоро лаба, не
можем да хванем съвсем с точност откъде изстива. Предполагам, ако
стоплим и снимаме отвън, може да видим и някакви дупки, но като цяло
стените ни не ни пазят много и са изстинали сериозно.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170111/b5b12361/attachment.sig>


More information about the Us mailing list