[Us] Пожарогасители

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Jan 21 22:54:23 EET 2017


On Sat, 21 Jan 2017 22:48:24 +0200
Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> Пак съм аз:D
> 
> Докато чистех днес видях че пожарогасителя в работната стая показва че
> не е в изправност, на лепенката му е отбелеязано че последно е
> проверяван 2014 и че трябва да се провери 2015.
> 
> Другия пожарогасителдето е до рака на стълбището не му се чете кога е
> произведен и до кога важи, та го считам за dead.
> 
> С оглед на горепосоченото предлагам да си закупим нови пожарогасители.
> 

Digger-а е експерта по въпроса, искаш ли да го питаш на ИББ?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170121/3036e1c8/attachment.sig>


More information about the Us mailing list