[Us] Купуване на проектор

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Mar 10 10:19:43 EET 2017


On Fri, 10 Mar 2017 10:17:16 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Мараба, джанъмове,
> 
> Проектора още днес мога да го поръчам и платя. Въпросите са:
> 
>    - Взели ли сте предвид, че няма VGA порт?
>    - Нещо против да го взема от името на Штрак, като с това ще спестя
> на Лаба ДДС-то?
>    - Претенция за сайта, от който да (не) поръчам нещото?

- http://www.benq.com/product/projector/mx528/specifications/ - пише, че
  има D-SUB (което е VGA), т.е. има си.

- ако може да се осчетоводи, аз съм ок.

- не, никой не се нави да ни даде подкуп.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170310/71167e07/attachment.sig>


More information about the Us mailing list