[Us] тестов gaming webcast

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Apr 18 21:33:10 EEST 2018


Както бяхме говорили, Гуру иска да тества да снима нещо такова, и съм
запазил лекционната за 29.04 (неделя) - няма друго събитие в лаба, ще
си правим в общи линии запис, така можем и да не си пречим с други
хора. Нали няма проблем с това, нещо дето не е в календара?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180418/bf7a65ad/attachment.sig>


More information about the Us mailing list