[Us] Член на лаба - Християн Стайков (guru) и достъп до отключването на вратата

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Apr 30 16:47:06 EEST 2018


Добрутро, добри хора,

Какво мислите да дадем достъп на guru да си отключва? Така и така
прилична част от техниката из студиото е негова.

Покрай това той прояви желание да стане член, т.е. реално въпросът е
дали можем да прескочим няколко-месечния период на изчакване за даване
на такъв достъп.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180430/68495e97/attachment.sig>


More information about the Us mailing list