[Us] Член на лаба - Християн Стайков (guru) и достъп до отключването на вратата

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Apr 30 16:55:30 EEST 2018


Това не беше видео хора, беше моя грешка, че забравих да заключа след
като човека излезе.

За отговарянето за техниката, в какъв смисъл? Някой трябва да е там
като се дава нещо, или?

On Mon, 30 Apr 2018 13:50:14 +0000
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> И един път след влизане на видео хора, лабът беше оставен отключен ...
> 
> On Mon, Apr 30, 2018, 16:49 Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:
> 
> > On 04/30/2018 04:47 PM, Vasil Kolev wrote:  
> > > Добрутро, добри хора, Какво мислите да дадем достъп на guru да си
> > > отключва? Така и така прилична част от техниката из студиото е
> > > негова. Покрай това той прояви желание да стане член, т.е. реално
> > > въпросът е дали можем да прескочим няколко-месечния период на
> > > изчакване за даване на такъв достъп.
> > >  
> >
> > Fine by me, става ли да се разберем обаче кой точно отговаря за
> > видео техниката в лаба, защото някакви хора идват и взимат неща и
> > после има проблеми, да не говорим за Fluke-а...
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180430/7ad6fcce/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list