[Us] Интернет от Бобъря

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Feb 2 13:14:45 EET 2018


Искам да отбележа, че името на фирмата ти е виновно за едно разреваване
на детето. Звъннаха ми от ipacct да ме питат "верно ли тая фирма така
се казва", аз почнах да се смея с глас, и малкия чак се стресна :)

On Fri, 2 Feb 2018 10:00:37 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Ахой!
> 
> Офецеално вече нетя на Лаба се плаща от бобърската ми фирма, заради
> което няма да влиза във финансовите ни отчети.
> 
> Ако се сещате за подобни или безподобни разходи, за които можем да
> търсим спонсорство от външни компании, подхвърляйте идеите, че да го
> мислим как да стане ;)
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180202/fbd679d1/attachment.sig>


More information about the Us mailing list