[Us] Попълнен формуляр за членство

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Jan 15 13:52:42 EET 2018


On Mon, 15 Jan 2018 12:38:42 +0200
Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> On 01/15/2018 11:51 AM, Vasil Kolev wrote:
> > Досега си го говорихме с Иво и може да трябва ОС да го приемем, ама
> > нещо като за 10лв членска такса за ученици на мен ми звучи добре.
> > Мнения?  
> 
> На мен също ми звучи добре, даже може и да не се наложи да свикваме
> ОС:
> 
> https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D0%92%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1
> 
> "Чл. 15. (1) Общото събрание взема решения с явно гласуване по
> следните въпроси:
> 
> 1. изменяне и допълване на устава;
> 2. приемане на други вътрешни актове;"
> 
> В точка две не пише изменяне и допълване на вътрешните актове а само
> приемане и ако правилно интерпретирам написаното в точка 8от
> https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D0%92%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1
> 
> "Вземане на решения
> Чл. 18. (1) Управителният съвет има следните правомощия:
> 
> 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава
> не спадат в правата на друг орган;"
> 
> май имаме правото да променим правилника с решение на УС.
> 
> Ако някой е по-запознат, да каже дали не си надскачаме правомощията.
> 
> Иначе аз съм и за да се свика ОС, но това е малко по-трудна и бавна
> работа.

Не си ги надскачаме, той и Иво го погледна преди малко. Ами ако искате
да го гласуваме, или да го говорим на следващия УС ?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180115/ca4f3a15/attachment.sig>


More information about the Us mailing list