[Us] according to intentionally offensive language in use by initlab members

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Jul 23 21:51:26 EEST 2018


On Mon, 23 Jul 2018 21:28:07 +0300
Nedko Arnaudov <nedko at nedk.org> wrote:


> Държа да отбележа че продължавам да смятам използването на такъв език
> за неподходящо в една човешка среда. Разбира се, както надявам се е
> станало ясно вече от позицията в ирц лога по-горе, имам право да не
> влизам във irc въпросния канал и смятам да се въпзползвам от него.
> Надявам се хората поне да не се държат така и при посещенията ми в
> инитлаба физически.
> 
> Това някой лабър иска да ме псува, е негово право, разбира се.

Благодаря. Аз лично смятам твоето поведение за недопустимо в рамките на
hackerspace-a с опита за налагане на лично мнение по допустимостта на
използвания език и съм против да се сменя нещо само по тая причина.

Та, fuck off (което аз даже не смятам за псувня).
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180723/99f2a2cd/attachment.sig>


More information about the Us mailing list