[Us] Лабова партида за тока? Айде няма нужда.

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Jun 18 15:37:40 EEST 2018


On Mon, 18 Jun 2018 15:27:29 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Мерхаба, дженц,
> 
> Миналата година сме дали около 3100 лева за ток. Сметнах, че по
> цената от миналата година за стопански спрямо битови цели сме щели да
> платим около 23% повече за тоци. Можете да се съгласите с мен, че не
> разполагаме с излишни над 600 лева в бюджета, че да скочим на тази
> опция.
> 
> Остава варианта с прехвърляне на наема от хазайката към Лаба, вместо
> по договор към мен. Предстои да разбера това какви разлики би ни
> докарало и дали има смисъл да се прави.
> 


Контекст? Явно е имало разговор по темата, на който не съм присъствал.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180618/42ae0812/attachment.sig>


More information about the Us mailing list