[Us] Покана за участие в проучване

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Nov 23 12:54:48 EET 2018


Понеже това го попълвах преди малко. Мнение дали е ок да го пратим до
yo at initlab?

On Fri, 23 Nov 2018 11:59:36 +0200
Strategma Agency <noreply at strategma.bg> wrote:

>  
> Уважаеми абонат на портала STRATEGY.BG,
> 
> В периода 22 ноември - 10 декември 2018 г.
> Вие сте поканен/а да участвате в
> ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА
> ПРАКТИКИТЕ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ
> ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ на
> следния адрес, който е персонален за
> Вас:
> https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg
> [https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg]
> 
> Анкетата е напълно анонимна.
> Необходимо време за попълване на
> въпросника – 15 минути.
> 
> Предмет на проучването са различните
> форми на взаимодействие – пряко или
> чрез представителство – за реално
> включване на гражданите в процеса на
> формирането на политики и решения от
> национално и регионално значение.
> Въпросите адресират широко приложно
> поле: чия да е инициативата за
> партньорство, какви да са формите на
> взаимодействие, срокове и ангажименти
> на комуникацията.
> 
> Изследването е част от дейностите по
> проект „Администрацията и
> гражданското общество – партньорство
> в управлението“, изпълняван от
> Администрацията на Министерския
> съвет и реализиран с безвъзмездната
> финансова помощ на Оперативна
> програма „Добро управление“,
> съфинансирана от Европейския съюз
> чрез Европейския социален фонд.
> Проучването се осъществява от екип на
> Агенция СТРАТЕГМА ООД. Можете да
> прегледате Писмото за подкрепа,
> издадено от МС на адрес
> http://www.strategma.bg/files/letters4support/letter_presenting_strategma.pdf . 
> 
> Резултатите от изследването ще бъдат
> публикувани на Портала за обществени
> консултации.
> 
> УЧАСТВАЙТЕ!
> https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg
> [https://survey.gateway.bg/index.php/854266?token=fYdRXYd7b9Z2Ubg&lang=bg]
> Поздрави,
> 
> Екипът на Агенция СТРАТЕГМА
> 
> Ако НЕ ЖЕЛАЕТЕ да участвате в
> проучването, моля последвайте
> следната препратка:
> https://survey.gateway.bg/index.php/optout/tokens/854266?langcode=bg&token=fYdRXYd7b9Z2Ubg
> [https://survey.gateway.bg/index.php/optout/tokens/854266?langcode=bg&token=fYdRXYd7b9Z2Ubg]
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181123/2b2384f6/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list