[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Wed Feb 13 10:43:32 EET 2019


Дам, звучи си като да сме за пълни избори.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Mon, Feb 11, 2019 at 3:28 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> On Mon, 11 Feb 2019 14:07:10 +0200
> Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
>
> > Здравейте,
> >
> > На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание на 16
> > март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим поне месец
> > предварително, нека видим в какво ще се състои дневният ред:
> >
> > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> >
> > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> >
> > 3. Избиране на УС
> >
> > 4. Разни
> >
> > Единствената точка, за която според мен има някакви въпросителни, е за
> > избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
> > <
> https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
> >членовете
> > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок да
> > бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в Github,
> > последните "пълни избори" за членове на управителен съвет са
> > проведени през 2016-та година, което означава, че може би на
> > предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой има ли
> > различно мнение по темата?
> >
> По принцип рядко се прибягва до "непълни" избори, т.е. само като се
> избира допълнителен член на УС и така УС си довършва мандата, но при
> условие, че тя мандат така и така си е на свършване, аз съм си за пълни
> избори.
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190213/19198beb/attachment.html>


More information about the Us mailing list