[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Feb 14 10:40:47 EET 2019


Е ние нали правихме? Не би трябвало да правим друго, т.е. ние сме
сравнително нелегитимни :) Освен ако не е за ДАНС-ката простотия, което
можем да го гласуваме и по mail.

On Thu, 14 Feb 2019 09:20:09 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Хора, правим ли УС преди ОС? Имам подобен спомен, но не виждам нищо в
> писмото.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 
> On Mon, Feb 11, 2019 at 2:07 PM Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> 
> > Здравейте,
> >
> > На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание на
> > 16 март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим поне месец
> > предварително, нека видим в какво ще се състои дневният ред:
> >
> > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> >
> > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> >
> > 3. Избиране на УС
> >
> > 4. Разни
> >
> > Единствената точка, за която според мен има някакви въпросителни, е
> > за избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
> > <https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82>членовете
> > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок да
> > бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в Github,
> > последните "пълни избори" за членове на управителен съвет са
> > проведени през 2016-та година, което означава, че може би на
> > предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой има ли
> > различно мнение по темата?
> >
> > Иво
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190214/0f002ab0/attachment.sig>


More information about the Us mailing list