[Us] Дневен ред за ОС 2019-03-16

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Feb 14 11:45:29 EET 2019


Притеснява ме по-скоро това, че сме решили, че ще избираме нов УС,
което в общи линии малко смъква легитимността на този. Не съобразих на
гласуването, че всъщност се пада преди общото събрание.

В такъв смисъл ако си е насрочено, нека да се проведе, и да не слагаме
много сериозни решения в дневния ред, понеже донякъде изглежда като
изземване на работата на следващото УС (което може да е от съвсем други
хора).

On Thu, 14 Feb 2019 11:06:30 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Смисъла от такова събрание е, да не се събират прекалено много текущи
> неща, и събранията да стават по 3 часа (както последното). Затова
> предложих в края им да се насрочва следващо, а (мисля че) Владо
> допълни, да се правят по-често т.е. не на 3 месеца, ами примерно
> всеки месец. В крайна сметка се взе решение (
> https://github.com/initLab/initLab/blob/master/protocols/20190209protocol.txt)
> дори и само с 3 гласа, следващото събрание да е 1 месец след текущото.
> Ако смяташ че ти е прекалено натоварващо да участваш в толкова чести
> събрания на УС, може ли да го заявиш в началото на общото събрание,
> за да го имат предвид членовете при гласуването за нов УС?
> Венци
> 
> 
> On Thu, Feb 14, 2019, 10:40 Vasil Kolev <vasil at ludost.net wrote:
> 
> > Е ние нали правихме? Не би трябвало да правим друго, т.е. ние сме
> > сравнително нелегитимни :) Освен ако не е за ДАНС-ката простотия,
> > което можем да го гласуваме и по mail.
> >
> > On Thu, 14 Feb 2019 09:20:09 +0200
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >  
> > > Хора, правим ли УС преди ОС? Имам подобен спомен, но не виждам
> > > нищо в писмото.
> > >
> > > Vladimir Vassilev
> > > root @ init Lab
> > > +359 885 448475
> > > http://initlab.org
> > >
> > >
> > > On Mon, Feb 11, 2019 at 2:07 PM Ivaylo Markov <ivo at schupen.net>
> > > wrote: 
> > > > Здравейте,
> > > >
> > > > На последното заседание на УС приехме да направим общо събрание
> > > > на 16 март 2019 г. от 16:00 ч. Тъй като трябва да го обявим
> > > > поне месец предварително, нека видим в какво ще се състои
> > > > дневният ред:
> > > >
> > > > 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението
> > > >
> > > > 2. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението
> > > >
> > > > 3. Избиране на УС
> > > >
> > > > 4. Разни
> > > >
> > > > Единствената точка, за която според мен има някакви
> > > > въпросителни, е за избиране на УС. Според чл. 16, ал.2 от Устава
> > > > <  
> > https://github.com/initLab/statute/blob/master/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.md#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82  
> > >членовете  
> > > > на УС се избират за срок от 3 години (ЗЮЛНЦ позволява този срок
> > > > да бъде до 5 години). Преглеждайки протоколите от минали ОС в
> > > > Github, последните "пълни избори" за членове на управителен
> > > > съвет са проведени през 2016-та година, което означава, че може
> > > > би на предстоящото ОС трябва отново да направим такива. Някой
> > > > има ли различно мнение по темата?
> > > >
> > > > Иво
> > > > _______________________________________________
> > > > Us mailing list
> > > > Us at initlab.org
> > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > >  
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190214/44ebe2b8/attachment.sig>


More information about the Us mailing list