[Us] Попълнен формуляр за hacker help

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Jan 20 11:10:30 EET 2017


Ей-сега ще го почистя, иначе се чудех кой да и отговори и дали да
помислим за някой адвокат.

On Fri, 20 Jan 2017 11:06:12 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Момци, аз ще ѝ отговоря ако никой друг не държи да направи това. Дали
> можете да изтриете писмото ѝ от публичния архив, понеже ми се струва
> малко нещо като твърде чувствително инфо, пък колкото и да е не за
> нашия формуляр?
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2017-01-20 4:41 GMT+02:00 WordPress <us at initlab.org>:
> 
> > Име: Кристина
> > Email: k._radeva at abv.bg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170120/8c1eabc6/attachment.sig>


More information about the Us mailing list