[Us] Обявяване на свободно място за "офис асистент" или домакин

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue May 9 15:08:55 EEST 2017


On Tue, 9 May 2017 13:08:36 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Минавала ми е и преди тая идея - да вземем да обявим безплатно
> coworking пространство за някой, който да обгрижва Лаба в работно
> време, да отваря вратата, да посреща куриери, гости на събития, да
> организира почистването и други административни дреболии.
> 
> Как ви се струва тая идея?
> 

"Домашно духче"? Да, аз съм навит. Ако и работи по интересен проект,
можем да му осигурим трибуна да говори на хората :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170509/3f28d688/attachment.sig>


More information about the Us mailing list