[Us] Някой да е спал в лаба в петък срещу събота?:)

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Jun 24 16:20:12 EEST 2018


Добрутро, добри хора,

Венци ми обърна внимание, че вчера (събота, 23.06) в 9 сутринта irc
бота е казал, че вратата е отключена:


[09:06:28] -initLabNotifier:#initlab- The door is now Unlocked

Това отговаря на следното нещо в логовете на пешо:

Jun 23 09:05:31 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:05:31.967139 monitorPins: pins moved, but no door state change
Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.167357 RedButton!
Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.167542 RedButton: door is closed, locking immediately
Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.167677 movelLatch: already Locked
Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.167824 Green button pressed, unlocking
Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.168082 moveLatch: now Unlocking
Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.523116 moveLatch: state at exit: State{Door: Closed, Latch: Unlocked}
Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.524301 Notifying for {Unlocked Closed}: map[door:[Closed] latch:[Unlocked]]
Jun 23 09:06:25 doorpi pesho[27576]: 2018/06/23 09:06:25.525262 Now State{Door: Closed, Latch: Unlocked}, was State{Door: Closed, Latch: Locked} at 2018-06-23 09:06:25.523285074 +0300 EEST


Това изглежда като някой да е натиснал едновременно двата бутона.

Понеже след това никой не е излизал (а вечерта който е бил последен е
излязъл нормално - отваряне на вратата, червен бутон, затваряне,
заключване), това е доста вероятно да е някакво окъсяване по
жиците/намокряне, но все пак ми се иска да изключа човешкия фактор, та
- който си е тръгвал последен, да каже имало ли е още някой:)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180624/446f9ce2/attachment.sig>


More information about the Us mailing list