[Us] Общо събрание

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Jan 17 19:23:03 EET 2019


On Thu, 17 Jan 2019 15:30:51 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> Тъй като считано от 01.01.2019 г. Марио Мишев вече не е член на Инит
> Лаб, а според чл. 30 ал. 1 от ЗЮЛНЦ "Управителният съвет се състои
> най-малко от три лица - членове на сдружението. ", би следвало да се
> избере негов заместник, за да се запази обичайния брой на активни
> членове на УС (пет лица).
> Тъй като само ОС може да избира членове на УС, подканвам останалите
> членове на УС да заседават (физически или виртуално), да насрочат
> дата за ОС и да я съобщят официално на всички членове с 30-дневно
> предизвестие. Поздрави,
> Венци

Марио може ли да потвърди, че не е член?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190117/2d411266/attachment.sig>


More information about the Us mailing list