[Us] Общо събрание

mario at ludost.net mario at ludost.net
Thu Jan 17 23:14:37 EET 2019


Да, потвърждавам

On January 17, 2019 7:23:03 PM GMT+02:00, Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
>On Thu, 17 Jan 2019 15:30:51 +0200
>Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>
>> Здравейте,
>> Тъй като считано от 01.01.2019 г. Марио Мишев вече не е член на Инит
>> Лаб, а според чл. 30 ал. 1 от ЗЮЛНЦ "Управителният съвет се състои
>> най-малко от три лица - членове на сдружението. ", би следвало да се
>> избере негов заместник, за да се запази обичайния брой на активни
>> членове на УС (пет лица).
>> Тъй като само ОС може да избира членове на УС, подканвам останалите
>> членове на УС да заседават (физически или виртуално), да насрочат
>> дата за ОС и да я съобщят официално на всички членове с 30-дневно
>> предизвестие. Поздрави,
>> Венци
>
>Марио може ли да потвърди, че не е член?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190117/0c0d92a4/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list