[Us] Протокол от УС на Лаба - 2019.09.09

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Sep 10 00:16:55 EEST 2019


On Mon, 9 Sep 2019 23:05:35 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> 
> По т.8 (смяна на интернет доставчика с по-евтин):
> 
> Обсъдиха се аргументи като налична поддръжка, IP адреси и т.н. Иво ще
> обсъди въпроса с Крокодила уикенда, за да се изясни дали има логика в
> подобна маневра.
> 

Местенето на услуги към самия лаб и ползването на стандартен интернет
доставчик (каквото сме правили преди) не са особено съвместими, и
трябва да се избере едното от двете, в общи линии.

Няма да обяснявам иначе какво мисля за доставчиците, дето можем да
намерим наоколо, последно всички или бяха зле (online direct) или не
можеха да ни пуснат net.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190910/e106fd67/attachment.sig>


More information about the Us mailing list