[Us] LanParty

Marian Marinov mm at yuhu.biz
Fri Sep 4 02:19:17 EEST 2020


Guys,
бих желал, следващият петък, 11.Сеп, да направя LanParty в initLab.

За съжаление не мога да гарантирам ограничение от 10 човека, тъй като повечето хора, които мисля да поканя не са от lab-ът.

Ако сметнете, че това не е ОК, ще си го организирам вкъщи.

Моля да ми кажете, дали ми разрешавате или не, за това парти.

Благодаря,
Мариян

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20200904/86a4215d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list