[Us] Fwd: Коледно почистване на Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Dec 15 01:46:48 EET 2016


On Thu, 15 Dec 2016 01:13:12 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
> 
> Относно това какво може да се направи, за да се избегант такива
> конфликти, мога да предложа:

Аз мога да предложа да спре да се раздухва шибаният конфликт, като за
начало. Желаещите да обсъдят въпроса да дойдат в събота, действията са
малко по-смислени от приказките.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161215/2e5423be/attachment.sig>


More information about the Us mailing list