[Us] Вещи за продажба

Mario Mishev mario at ludost.net
Sun May 14 14:35:20 EEST 2017


On 05/14/2017 02:20 PM, Vladimir Vassilev wrote:
> https://initlab.org/4614/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b6%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b8/
>
>
> Моля да ми пишете тук, ако смятате, че нещо от тия неща трябва да си
> остане в Лаба или е ваше и си го искате обратно. Ако имате забележки
> по текстът над снимките, кажете си тук.
>
> По-здрави,
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org <http://initlab.org/>
>
>
> _______________________________________________ Us mailing list
> Us at initlab.org http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

Lan кабелите, разклонителите и ако има съответното нещо в кутиите с
надпис TP-Link трябва да останат в лаба. (Ref:
https://i1.wp.com/initlab.org/wp-content/uploads/2017/05/IMG_20170508_181625.jpg)

Фолиото - бяла дъска е полезно нещо, не го ползваме често, но не мисля
че трябва да се отърваваме от него (Ref:
https://i0.wp.com/initlab.org/wp-content/uploads/2017/05/IMG_20170508_161609.jpg)

За всичко останалонямам забележки и мисля чеможе да си ходи.

Поздрави,
Марио
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170514/27043286/attachment.sig>


More information about the Us mailing list